საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა:

"საქართველოს და კანადის მთავრობას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ" დეკლარაცია. (ქ.ოტავა 10.03.194)

შეთანხმება:

საქართველოს და კანადის მთავრობის შორის ნაცვალგების პრინციპზე დაყრდობით , დიპლომატიურ მისიებსა და საკონსულო წარმომადგენლობებში აკრედიტებულ თანამშრომელთა კმაყოფაზე მყოფ პირებს მიენიჭათ დასაქმების უფლება.